Adatvédelmi tájékoztató

A Dunamelléki Református Egyházkerület Ráday Gyűjteménye – Bibliamúzeum (székhelye: H-1092 Budapest, Ráday utca 28.; cégjegyzékszáma: Cg. 01-02-012345; adószáma: 1234567-1-23; a továbbiakban: „Bibliamúzeum”) fontosnak tartja a természetes személyek (a továbbiakban „Érintettek”) személyes adatai kezeléshez kapcsolódó jogainak tiszteletben tartását és érvényre juttatását.

A Bibliamúzeum az Érintettek személyes adatainak kezelése, nyilvántartása, feldolgozása és esetleges továbbítása során minden esetben az Európai Parlament és a Tanács (EU) természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 rendelete (2016. április 27.) (általános adatvédelmi rendelet), valamint az adatvédelemre vonatkozó egyéb vonatkozó, hatályos jogszabályi rendelkezések alapján jár el.

1. Honlap használata során kezelt adatok köre és célja
Ön a bibliamuzeum.com oldalt személyes adatai megadása nélkül használhatja, ennek megfelelően a honlap használatára az általános adatvédelmi rendelet hatálya nem terjed ki.
A honlap böngészése során keletkező adatokat sem a Bibliamúzeum, sem a honlap fejlesztője és üzemeltetője semmilyen módon sem tárolja vagy kezeli konkrét Érintetthez köthető módon.
A honlap használata során böngészőjében bizonyos adatok ugyan rögzítésre kerülhetnek, de ezek a Bibliamúzeum számára nem hozzáférhetőek.
A honlap használata során különféle okokból a felhasználó gépének bizonyos adatai tárolódnak szerverünkön (pl. a felhasználó szolgáltatójának neve, annak az oldalnak az adatai, ahonnan a bibliamuzeum.com oldalát elérte, a felhasználó IP címe), amelyeket sütikkel valósítunk meg. Erről bővebb információt a Süti Tájékoztatóban találhat. Ezek adott esetben alkalmasak lehetnek valamely Érintett beazonosítására is, a Bibliamúzeum azonban ezeket az adatokat kizárólag statisztikai célokra használja fel. Ezeket az adatokat a Bibliamúzeum nem köti más olyan információhoz, ami alapján az Érintett személyesen beazonosítható lenne.

2. Kapcsolatfelvétel, jogok
Ha bármilyen kérdése, javaslata, esetleg kifogása van, avagy kérdés(eke)t kíván feltenni adatkezelési gyakorlatunkkal összefüggésben, úgy kérjük, lépjen kapcsolatba a Bibliamúzeum megadott elérhetőségek bármelyikén, illetve közvetlenül a Bibliamúzeum alábbi kapcsolattartójánál:

Bibliamúzeum
postacím: H-1092 Budapest, Ráday utca 28.
e-mail cím: info@bibliamuzeum.com

3. Jogorvoslat
Esetlegesen felmerülő kérdéseire igyekszünk választ adni. A személyes adatok kezelésével kapcsolatos jogsérelem vagy ilyen fennállásának közvetlen veszélye esetén Ön a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságánál (1121 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.; postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.; honlap: www.naih.hu; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; telefonszám: +36 (1) 391-1400) vizsgálatot kezdeményezhet.

Továbbá, amennyiben úgy véli, hogy személyes adatait a Bibliamúzeum jogellenesen kezeli, akkor választása szerint a Bibliamúzeum székhelye szerint illetékes törvényszékhez vagy az Ön lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszékhez fordulhat jogorvoslatért.

A Bibliamúzeum fenntartja a jogot, hogy alkalmanként megváltoztassa a jelen Adatvédelmi Tájékoztató rendelkezéseit.

© Budapest, Bibliamúzeum
Utolsó frissítés: 2018. május 22.
Hatályos: 2018. május 25.